ELEKTRON 50-300 screw 30

The ELEKTRON Series is the product of Milacron‘s years of innovation in all-electric injection molding technology. Designed for a full range of standard applications, and offers outstanding value to manufacturers
Informaţii suplimentare
ID producător ELEKTRON 50-300 screw 30
Kategoria Tehnologii de proces
Tehnologie Maşini de injecţie
Producător Ferromatik Milacron GmbH
Putere nominală 20.90 kW
Consum specific de energie (Euromap) 0.72 kWh/kg
Capacitate maximă de injecţie 113.00 cm³/s
Diametru şurub 30.00 mm
Forţă de închidere 11.70 kW
Putere de încălzire 9.20 kW

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Precizări legale
Kjo certifikatë është konform me pranueshmërinë e produkteve për financim bazuar në përfshirjen në Technology Selector. Të dhënat e produkteve të paraqitura në sit janë siguruar nga palë të treta. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk garanton apo vërteton saktësinë ose besueshmërinë e çfarëdo këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të dhënë nga cilido ofrues informacioni ose përmbajtjeje, ose nga cilido përdorues i sitit, ose person apo entitet tjetër. Mbështetja në çfarëdo opinioni, këshille, deklarate ose informacioni tjetër të tillë do të bëhet nga ju duke marrë përsipër vetë rrezikun. Duhet të merrni këshilla profesionale ose specialiste para se të ndërmerrni, ose të mos ndërmerrni, çfarëdo veprimi mbi bazën e përmbajtjes në sitin tonë.