2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit

2E + Ar Triple-pane energy saving glass unit
Informaţii suplimentare
ID producător DEF_TS01023451
Kategoria Ferestre şi uşi
Tehnologie Geamuri
Producător PLASTCOM
Coeficient de transfer termic (valoare U) 1.39 W/(m²·K)
Număr panouri 3.00
Umplutură Argon
Rezistenţă termică izolaţie (valoare R) 0.72 (m²·K)/W

Energy Savings

Annual savings: 84.3%kWh

91.7%
8.3%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

Carbon Savings

Annual savings: 84.3%kWh

63.5.7%
36.5%

Annual energy baseline for heating 100%kWh

* Precizări legale
Kjo certifikatë është konform me pranueshmërinë e produkteve për financim bazuar në përfshirjen në Technology Selector. Të dhënat e produkteve të paraqitura në sit janë siguruar nga palë të treta. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk garanton apo vërteton saktësinë ose besueshmërinë e çfarëdo këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të dhënë nga cilido ofrues informacioni ose përmbajtjeje, ose nga cilido përdorues i sitit, ose person apo entitet tjetër. Mbështetja në çfarëdo opinioni, këshille, deklarate ose informacioni tjetër të tillë do të bëhet nga ju duke marrë përsipër vetë rrezikun. Duhet të merrni këshilla profesionale ose specialiste para se të ndërmerrni, ose të mos ndërmerrni, çfarëdo veprimi mbi bazën e përmbajtjes në sitin tonë.