Общи условия

1.   Сайтът се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие (“EBRD”) с централно управление на адрес One Exchange Square, London EC2A 2JN, Обединено кралство.

2.   Моля, прочетете тези общи условия (“Общи условия”), тъй като те се отнасят до използването на уебсайта ebrdgeff.com] от ваша страна (“Сайт”). Ако не сте съгласни с тези Общи условия, трябва да напуснете Сайта.

3.   Като използвате Сайта, вие приемате и се съгласявате да сте обвързани с тези Общи условия. EBRD е възможно от време на време да променя тези Общи условия. Като продължавате да осъществявате достъп до Сайта след такава промяна, вие приемате да сте обвързани с всички промени. Всеки път, когато желаете да използвате нашия Сайт, моля, преглеждайте тези Общи условия, за да се уверите, че разбирате условията, които са в сила към този момент.

 1. Съдържание

4.1.    EBRD поддържа Сайта като услуга за потребителите. Информацията, която се съдържа в Сайта, е само с информационна цел. Съгласно алинея 7.1. По-долу, можете да посещавате Сайта, да изтегляте и копирате информация, документи и материали, предоставяни от EBRD, или разнообразни доставчици на информация, или съдържание (събирателно “Материали”) от сайта за лична, нетърговска употреба, без право за препродаване, повторно разпространяване, или създаване на производни трудове от тях съгласно тези Общи условия.

4.2.    Освен ако изрично не е посочено друго, откритията, тълкуванията и заключенията, изложени в Материалите на Сайта, са на различните автори на труда и не винаги отговарят на тези на EBRD.

4.3.    Съдържанието, както е представено на Сайта, може да се различава в зависимост от функционалността и ограниченията на браузъра ви. EBRD не поема каквато и да било отговорност, ако не можете да преглеждате част или компонент от Сайта.

4.4.    EBRD си запазва правото да променя или премахва материали от Сайта, включително като редактира и/или изтрива функции, или друга информация. EBRD е възможно също да откаже на всеки потребител достъп до Сайта или част от него. Всяко предоставено съдържание може да бъде премахнато или изтрито. Във връзка с това EBRD няма да има задължение да взема под внимание нуждите на който и да било потребител, нито ще има задължение да включва изпратено съдържание.

4.5.    Възможно е Сайтът да съдържа хипервръзки или препратки към външни уебсайтове на трети страни. Всяка такава хипервръзка или препратка се предоставя само за ваше удобство. EBRD няма контрол върху такива уебсайтове на трети страни и не поема отговорност във връзка със съдържание, материал или информация, която се съдържа в тези уебсайтове.

4.6.    Можете да предоставяте връзка към Сайта, без да искате разрешението на EBRD, при условие че го правите по честен и законен начин, който не уврежда репутацията ни и не предполага каквато и да било форма на свързаност, одобрение или препоръка от наша страна. Тези връзки трябва да посочват ясно EBRD като източник на информацията, извеждана на Сайта, и да опазват цялостта на Сайта без промени. EBRD си запазва правото да откаже разрешение за връзка към Сайта и може да изисква по всяко време да прекратите връзката към Сайта.

4.7.    Сайтът може да съдържа съвети, мнения и изказвания на различни доставчици на информация или съдържание. EBRD не гарантира и не потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения, изказвания, или друга информация, предоставена от доставчик на информация, или съдържание, както и от който и да било потребител на този Сайт, нито от което и да било частно, или юридическо лице. Разчитането на такива мнения, съвети, изказвания или друга информация също е на ваш собствен риск. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете, или да се въздържате от действия въз основа на съдържанието в Сайта ни.

4.8.    Нищо в този Сайт или Материалите няма да се тълкува, изрично или по подразбиране, като съдържащо каквито и да било инвестиционни препоръки, или съвети, или да представлява предложени за, или покана от страна на, или от името на EBRD за закупуване, или продажба на ценни книжа.

 1. Нашата отговорност

5.1.    Сайтът се предоставя на база “както е” и “според наличността”, без гаранция, условия или ангажимент от какъвто и да било вид, изричен, или подразбиращ се. EBRD не твърди, не гарантира, не поема ангажимент във връзка с предоставянето на сайта, включително по отношение на наличността, пълнотата, точността на всеки Материал, предоставян чрез Сайта.

5.2.    До максималната степен, позволена от закона, EBRD отказва и изключва всякакви задължения (били те възникващи от договор, нарушение (включително небрежност), неспазване на законово задължение или друго), възникващи от каквато и да било неточност, неизправно изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, закъснение на операция или предаване, компютърен вирус, неизправност в комуникационна линия, кражба, или разрушаване, или неупълномощен достъп до, промяна на, или използване на Материали на Сайта. При никакви обстоятелства EBRD няма да носи отговорност към вас за понесени загуби или щети (както преки, така и косвени), произтичащи от използването на Сайта от ваша страна.

 1. Ограничения и прекратявания

6.1.    Когато е необходимо потребителско име и парола, вие приемате и се съгласявате, че EBRD може изцяло по собствено усмотрение да деактивира името ви за вход и паролата ви, като по този начин ви забрани достъп до Сайта.

6.2.    Когато е приложимо, се съгласявате да пазите името си за вход и паролата за регистрирания си профил поверителни и да не позволявате на трети страни да ги използват за достъп до Сайта.

 1. Вашите задължения

7.1.    Докато използвате Сайта, не можете да:

 • публикувате или предавате незаконна, измамна, клеветническа, нецензурна, порнографска, осквернителна, заплашителна, оскърбителна, омразна, обидна, унизителна или друга нежелателна информация от всякакъв вид, включително предавания, представляващи, или насърчаващи поведение, което би представлявало престъпление, би породило гражданска отговорност, би нарушило приложим закон, или разпоредба, или би повредило репутацията и доброто име на EBRD;
 • публикувате или предавате реклами, ходатайства, верижни писма, пирамидални схеми, инвестиционни възможности, или търговски схеми от всякакъв вид, или други нежелани търговски съобщения;
 • публикувате или предавате софтуер, или материал, който съдържа всякакви “вируси”, “троянски коне”, “червеи”, “бомби от данни”, “логически бомби”, или друго подобно съдържание;
 • копирате, модифицирате, лицензирате, създавате производни трудове от, прехвърляте, публикувате, публикувате повторно, предавате, предавате повторно, възпроизвеждате, разпространявате, или експлоатирате, или използвате по какъвто и да било начин:
  • Материали, получени чрез Сайта, за търговски цели; или
  • Материали или всякакви производни трудове на тези Материали, получени чрез Сайта, които са предмет на авторско право или всякакви други права върху интелектуална собственост на трета страна. Ако желаете да копирате, модифицирате, лицензирате, прехвърляте, публикувате, публикувате повторно, предавате, предавате повторно, възпроизвеждате, разпространявате, или експлоатирате, или използвате по какъвто и да било начин тези Материали, или какъвто и да било производен труд от тези Материали, трябва първо да получите необходимото разрешение от собственика.

7.2.    Съгласявате се да не забранявате, ограничавате и да не възпрепятствате използването на Сайта от което и да било лице.

7.3.    Съгласявате се да защитавате, обезщетявате и да предпазвате EBRD от всякакви искове, действия, процедури, загуби, щети, задължения, плащания и разходи, включително разумни правни такси, произтичащи под каквато и да било форма от вашето използване на Сайта или всяко нарушение на тези Общи условия от ваша страна, или, когато е приложимо, от други потребители на регистрирания ви профил.

7.4.    По избор на EBRD трябва своевременно да върнете или да разрушите (когато е приложимо) всички отпечатани, копирани, или изтеглени Материали.

 1. Форуми

8.1.    Ако сайтът съдържа табло за известия, чат стая или друго средство за съобщения, или комуникация (събирателно “Форуми”), вие се съгласявате да използвате Форумите само за изпращане и получаване на съобщения и материали, които са уместни и свързани с конкретния Форум. Например, без изброяването да е изчерпателно, вие се съгласявате, че при използване на Форум няма да правите следното:

 • да позорите, оскърбявате, тормозите, заплашвате или нарушавате по друг начин законовите права (като правото на поверителност и публичност) на другите;

 • да публикувате или разпространявате клеветнически, нарушаващи, нецензурни, непристойни или незаконни материали, или информация;

 • да качвате или прикачвате файлове, съдържащи софтуер, или други материали, защитени от законите за интелектуалната собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако не притежавате, или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия;

 • да качвате или прикачвате файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер, или програми, които е възможно да повредят работата на компютър на трето лице;

 • да изтривате позовавания на автори, правни известия или обозначения за собственост, или етикети в качените Материали;

 • да подправяте произхода или източника на софтуер, или на Материалите, които се съдържат в качен файл;

 • да рекламирате или продавате стоки, или услуги, или провеждате, или предавате проучвания, конкурси, или верижни писма;

 • да изтегляте файл, публикуван от друг потребител на Форума, за който знаете, или е разумно да се очаква да знаете, че не може да се разпространява законно по такъв начин.

8.2.    Вие приемате, че всички Форуми са обществени, а не частни комуникации. Допълнително се съгласявате, че чатовете, публикациите, конференциите, имейлите и другите съобщения от други потребители не се препоръчват от EBRD и че тези комуникации не подлежат на преглед, отсяване или одобрение на EBRD.

8.3.    Вие приемате, че EBRD няма задължение да наблюдава използването на Форумите и че използването на Форумите е предмет на насоките и указанията, дадени от EBRD във всеки един момент изцяло по усмотрение на EBRD.

8.4.    EBRD си запазва правото да редактира или премахва без предизвестие съдържание от Форумите, включително имейл и публикации на табла за известия, по всякакви причини и изцяло по свое усмотрение.

 1. Права върху интелектуална собственост

9.1.    Всички авторски права и други права върху интелектуална собственост за Материалите на Сайта, освен вашите публикации, принадлежат на или се използват съгласно лиценз от EBRD.

9.2.    Вие се съгласявате, че логото на EBRD е регистрирана марка за услуга и като такава не може да се възпроизвежда без изричното писмено разрешение на EBRD. Задължавате се да не използвате името или съкращението на EBRD в обществени обявления, промоционални, маркетингови, или търговски материали без предварителното писмено съгласие на EBRD.

 1. Общи

10.1. Нищо в тези Общи условия няма да се тълкува като отмяна, отказ или промяна от страна на EBRD на имунитети, привилегии и изключения на EBRD, предоставени съгласно Договора за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие, международна конвенция, или приложимо законодателство. Също така, нищо в тези Общи условия няма да се тълкува като отмяна на ненарушимостта на архивите на Банката.

10.2. Тези Общи условия се управлявате и тълкуват съгласно английското право. Всички недоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, се управлявате и тълкуват съгласно английското право.

10.3. Отказът на EBRD да упражнява или налага право, или разпоредба на тези Общи условия, няма да представлява отказ от това право, или разпоредба. Ако за някоя разпоредба от тези Общи условия бъде установено от страна на съд с компетентна юрисдикция, че е невалидна или неприложима, другите разпоредби на тези Общи условия няма да бъдат засегнати и ще останат изцяло в сила.

10.4. Освен ако нямате изрични договорни отношения с EBRD, тези Общи условия представляват цялостното споразумение между EBRD и вас по отношение на Сайта.